Statut

MIĘDZYZAKONNEGO FORMACYJNEGO STUDIUM TEOLOGICZNEGO

§ 1. NORMY OGÓLNE

 1. Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne (MFST) zostało powołane decyzją Rady Prowincjalnej Zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej i rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 września 2014 r.
 2. Międzyzakonne Formacyjne Studium Teologiczne korzysta z bazy lokalowej,
  która jest własnością Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
  przy ul. Starowiślnej 9, 31- 038 Kraków.
 3. Kontynuuje ono działalność Międzyzakonnego Studium Junioratu utworzonego
  przy Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym w roku akademickim 2006/2007 na prośbę Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Warszawie.
 4. Zgoda na prowadzenie Międzyzakonnego Formacyjnego Studium Teologicznego
  w Krakowie przez Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej została wydana przez Księdza Stanisława Kardynała Dziwisza, Arcybiskupa Metropolię Krakowskiego,
  pismem z dnia 28 lipca 2014 r. nr 2034/2014.
 5. Patronat honorowy nad MFST sprawuje, zgodnie z pismem z dnia 6 listopada 2014 r. L.dz.659/BR/2014, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 6. MFST powstało jako odpowiedź na wyrażoną przez zgromadzenia żeńskie potrzebę pomocy w formacji początkowej sióstr.
 7. Patronami MFST są: Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska, Królowa Polski oraz
  św. Jan Paweł II.

§ 2. CELE STUDIUM

Celem Międzyzakonnego Formacyjnego Studium Teologicznego jest wsparcie
formacji początkowej sióstr poprzez:

 1. pogłębienie wiary i tożsamości osoby konsekrowanej,
 2. formację duchową i troskę o integralny rozwój osoby,
 3. rozpalenie zapału ewangelizacyjnego,
 4. przekazywanie wiedzy teologicznej,

§ 3. STRUKTURA STUDIUM

 1. Studium przeznaczone jest dla postulantek, nowicjuszek i juniorystek różnych zgromadzeń zakonnych.
 2. Dyrektora MFST mianuje Przełożona Prowincjalna Urszulanek Unii Rzymskiej
  wraz z Radą mianuje na okres 3 lat.
 3. Dyrektor może sprawować funkcję przez dwie kadencje bezpośrednio
  po sobie następujące.

§ 4. ZADANIE DYREKTORA

Do zadań Dyrektora Międzyzakonnego
Formacyjnego Studium Teologicznego należy:

 1. kierowanie i koordynacja działalnością MFST,
 2. konsultowanie inicjatyw z przełożoną prowincjalną,
 3. reprezentowanie MFST wobec kompetentnych władz,
 4. dobór wykładowców,
 5. przedstawianie Przełożonej Prowincjalnej Urszulanek Unii Rzymskiej rocznego
 6. sprawozdania z działalności dydaktyczno-formacyjnej oraz sprawozdania finansowego,
 7. sprawowanie odpowiedzialności za bibliotekę, dokumentację i zbiory archiwum MFST.

§ 5. SEKRETARIAT, BIBLIOTEKA I ARCHIWUM

 1. Sekretariat MFST prowadzi dokumentację oraz udostępnia zbiory biblioteki.
 2. MFST korzysta z naukowej biblioteki wydzielonej z biblioteki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Księgozbiór biblioteki jest wzbogacany na bieżąco.
 3. Biblioteka służy potrzebom pracowników i sióstr.
 4. Ze zbiorów archiwum można korzystać za zgodą Dyrektorki MFST.

§ 6. SPRAWY EKONOMICZNE

 1. Bazę lokalową MFST zapewnia Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie.
 2. Koszty związane z działalnością MFST są pokrywane z ofiar składanych
  przez zgromadzenia zakonne korzystające z formacji teologicznej.

§ 7. PROWADZĄCY ZAJĘCIA FORMACYJNE

Wykładowcami MFST są zasadniczo pracownicy z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie oraz osoby zaangażowane w centrach formacji.

§ 8. REKRUTACJA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1.  Przyjęcie do Studium Formacyjnego dokonuje się na podstawie skierowania
  od władz zakonnych.
 2. Struktura zajęć w MFST przewiduje przebieg wykładów w trzech cyklach:
  „A” – Postulat (1 rok), „B”- Nowicjat (1 rok), „C” – Juniorat (2 lata).
 3. Słuchaczki korzystają z poszczególnych cykli w miarę możliwości i potrzeb
  w wymiarze ustalonym przez przełożone i mistrzynie odpowiedzialne za formację
  w zgromadzeniu.
 4. Siostry, które zdają egzaminy otrzymują karty egzaminacyjne
  z wyszczególnionymi przedmiotami, liczbą godzin i podpisem wykładowcy,
  zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS
  (European Credit Transfer System).
 5. Słuchaczki otrzymują na zakończenie roku świadectwa, które są podpisywane
  przez Pasterza Archidiecezji, Rektora UPJPII w Krakowie oraz dyrektora MFST
  z wyszczególnionymi przedmiotami.

§ 9. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Zmian w Statucie MFST dokonuje dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii
  Rady Prowincjalnej.
 2. MFST używa pieczęci podłużnej o treści:

MIĘDZYZAKONNE
FORMACYJNE STUDIUM
TEOLOGICZNE
31-038 Kraków, ul. Starowiślna 9

 Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Radę Prowincjalną w dniu 11 września 2017 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Warszawa, 11 września 2017 r.

Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Benigna Marzena Kania OSU